Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), društvo SENSA NEKRETNINE d.o.o. Zagreb (Voditelj Obrade), koje upravlja trgovačkim centrom Z CENTAR poštuje i uvažava privatnost posjetitelja Z Centra i web stranice te u nastavku ovih pravila privatnosti pruža osnovne informacije o obradi osobnih podataka vezanih uz posjetitelje Z Centra, druge aktivnosti obrade vezane uz poslovanje Z Centra i ove web stranice.

Informacije koje slijede imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi osobnih podataka i upoznati Vas sa pravima ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka. Voditelj Obrade ulaže znatne napore u zaštitu osobnih podataka vodeći se načelima zakonite, poštene, transparente, ograničene, pouzdane, točne i cjelovite obrade osobnih podataka.

Voditelj Obrade poduzima razne mjere u pojedinim aktivnostima obrade kako bi na što razumljiviji i jednostavniji način informirao ispitanike o tome koje podatke prikuplja, kako ih koristi i koliko dugo pohranjuje. Kako bismo olakšali komunikaciju i informiranje svih zainteresiranih strana.

Voditelj obrade osobnih podataka

SENSA NEKRETNINE d.o.o., Ljubljanska avenija 2b, 10 00 Zagreb, OIB: 13377890734

Kontakt: 01/3028 908; e-mail: info@zcentar.hr

 1. Kolačići

Za više obavijesti o prikupljanju Vaših osobnih podataka putem kolačića (cookiesa) upućujemo Vas na naša Pravila o kolačićima.

 1. Posjetitelji Z Centra – Videonadzor

 Voditelj Obrade provodi sustavni i cjeloviti videonadzor javno dostupnih otvorenih i zatvorenih prostora u Z Centru. Obrada osobnih podataka videonadzorom provodi se radi zaštite osoba i imovine. Provedba videonadzora povjerena je specijaliziranom društvu Klemm osiguranje d.o.o. za pružanje usluga tjelesne i tehničke zaštite. Mjere videonadzora provode se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka uz primjenu internih pravila koja osiguravaju povjerljivost prikupljenih podataka i njihovo korištenje isključivo radi ispunjenja gore navedene svrhe. Snimke se čuvaju na sustavu kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe, za razdoblje koje nije duže od 6 mjeseci,  osim ako je zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Pravna osnova obrade osobnih podataka putem videonadzora je legitimni interes Voditelja obrade.

 1. Posjetitelji Z Centra – WiFi

Besplatni  WI-FI sustava koristi MAC broj uređaja. MAC broj je spremljen samo tijekom razdoblja kada uređaj koristi  WiFi mrežu.

Pravna osnova obrade MAC broja je privola ispitanika koju daje prilikom ulaska u sustav, dodatno radi izvršenja ugovora između Voditelja obrade i ispitanika koji pristupa sustavu jer njegov rad bez MAC adrese nije moguć. 

 1. Posjetitelji Z Centra – izgubljeno- nađeno/ pritužbe

 Radi rješavanja pritužbi posjetitelja Z Centra prikupljaju se ime i prezime i najmanje jedan podatak sa ostvarenje kontakta pri odgovoru na pritužbu, kao što su broj telefona, email adresa ili poštanska adresa. Pravna osnova obrade je legitimni interes Voditelja obrade u čuvanju tih podataka radi rješavanja pritužbe. Vrijeme pohrane je 5 godina od isteka godine u kojoj je pritužba dana s obzirom na trajanje općeg zastarnog roka ili temeljem posebnog zakona ako je primjenjiv.

Radi vraćanja izgubljenih stvari u Z Centru Voditelj obrade prima zahtjeve za povrat izgubljenih stvari: prikupljaju se ime i prezime i najmanje jedan podatak za ostvarenje kontakta za pronađene stvari, kao što su broj telefona, email adresa ili poštanska adresa. Vrijeme pohrane osobnih podataka je 5 godina od isteka godine u kojoj je prijavljen gubitak stvari dana s obzirom na trajanje općeg zastarnog roka. 

 1. Newsletter 

Za slanje biltena – newslettera Voditelj Obrade prikuplja adresu elektronske pošte osobe koja je istu izričito prijavila. E-mail adresa se prikuplja na temelju privole.

Privola se izražava označavanjem polja „Prijavi se“ i upućivanjem na ova pravila privatnosti.

Obrada osobnih podataka se odvija do opoziva privole ili do prestanka upućivanja newslettera.

Privolu se može povući pritiskom funkcije „Odjavi se“ ili „Unsubscribe“ na newsletteru, pisanim putem na e-mail adresu Voditelja obrade.

 1. Nagradne igre

Za nagradne igre Društvo može obrađivati osobne podatke nužne za njihovu provedbu: ime i prezime, adresa, broj telefona, email adresa, broj računa izdanog prilikom kupnje u trgovinama Z Centra i drugi eventualni podaci koji ovisi o specifičnosti nagradne igre i navedeni su u njenim pravilima.

Podaci se prikupljaju temeljem privole, koja se daje prilikom prijave na nagradnu igru, a bez navedene privole nije moguće sudjelovanje u nagradnoj igri.

Ime prezime, prezime i mjesto stanovanja se mogu objaviti rasi osiguranja poštivanja zakonskih obveza Voditelja obrade i transparentnosti provedbe nagradne igre.

Fotografije dobitnika sa dodjele nagrade mogu se objaviti na medijskim kanalima Z Centra (web stranica, Facebook, newsletter itd.) na temelju legitimnog interesa društva, pri čemu interesi ispitanika da se ne objavi fotografija ne pretežu nad ovim legitimnim interesom. Ako se ispitanik iskoristi svoje pravo na ograničenje obrade i zatraži da se fotografija ne objavi, Voditelj obrade će udovoljiti tom zahtjevu.

Prestanak obrade osobnih podataka i brisanje: istekom godine u kojoj je prošlo 5 godina od  završetka nagradne igre radi eventualnih prigovora, a u skladu s općim zastarnim rokom.

 1. Podaci koji se prikupljaju prilikom slanja poruka putem web stranice

Za slanje poruka putem rubrike „kontakt“ na web stranici, Z Centar prikuplja najmanje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresa i drugi osobni podaci koje sam korisnik upiše u polje „poruka“. Svrha prikupljanja navedenih osobnih podataka je omogućavanje kupcima, posjetiteljima trgovačkog centra i posjetiteljima web stranice da njenim putem stupe u kontakt sa Voditeljem Obrade i postave upite vezane uz Z Centar. Svojevoljnim upisom svojih osobnih podataka i označavanjem polja „ Pročitao sam i slažem se sa Pravilima privatnosti“ ili sličnog teksta pošiljatelj daje jasnu privolu Voditelju obrade privolu za obradu osobnih podataka u skladu s odredbama ove točke.

Podaci se prikupljaju temeljem privole ispitanika koja je dana prilikom slanja poruke, sa svrhom odgovaranja na upite ispitanika.

Prestanak obrade osobnih podataka i brisanje: istekom godine u kojoj je prošlo 5 godina od  završetka nagradne igre radi eventualnih prigovora, a u skladu s općim zastarnim rokom ili povlačenjem privole.

 1. Način obrade i primatelji

Osobni podaci mogu biti učinjeni dostupnim pojedinim ugovornim partnerima Voditelja obrade. Upravljanje Z Centrom je povjereno specijaliziranom društvu Kvadrati upravljanje d.o.o., iz Zagreba, Heinzelova 33, OIB 12203294486, kojemu mogu ovisno o pojedinim situacijama biti dostupni svi podaci.

Podaci iz sustava videonadzora dostupni su i društvu za zaštitu osoba i imovine Klemm osiguranje d.o.o, iz Zagreba a mogu biti dostupni i pravnim savjetnicima u slučaju potrebe.

Ostali podaci mogu biti dostupni ugovornim partnerima koji rade na održavanju informatičkog sustava, marketinškim i informatičkim uslugama uslugama, pravnim savjetnicima Voditelja obrade.

Podaci su zaštićeni najmanje sljedećim mjerama: pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama uz lozinku i evidenciju pristupa, uz primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka: backup, firewall, SSL certifikat. Svi ugovorni partneri preuzeli su pravno valjanje obveze zaštiti osobnih podataka. Podaci prikupljeni videonadzorom obrađuju se u prostoriji kojoj mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Mjera sigurnosti obrade osobnih podataka je također osiguranje prostora diskrecije oko informacijskog pulta.

Podaci se ne iznose iz Europske Unije.

 1. Obrada osobnih podataka na temelju privole

Povlačenjem ili opozivanjem privole za obradu osobnih podataka Vaši osobni podaci se više neće koristiti, međutim povlačenje ili opozivanje iste ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njena povlačenja.

Privola se može opozvati djelomično ili u cijelosti. Privola se opoziva slanjem pisanog opoziva na adresu Voditelja obrade ili e-mailom. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. 

 1. Prava ispitanika

U svakom trenutku ispitaniku su zajamčena sljedeća prava:

 1. Pravo na pristup osobnim podacima – pravo od Voditelja Obrade dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
 2. Pravo na ispravak – pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na odnose na ispitanika.
 3. Pravo na brisanje – pravo od Voditelja Obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na ispitanik pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
 4. Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka – pravo od Voditelja Obrade ishoditi ograničenje obrade koje se odnose na ispitanika pod određenim uvjetima.
 5. Pravo na ulaganje prigovora na obradu – pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
 6. Pravo na prenosivost podataka – pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
 7. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, E-mail: azop@azop.hrazop.hr